Strona Główna · Galeria Filmów · Galeria FOTO · Linki · Jesteśmy medialni · Wyszukaj · Z_życia klas · Eko - Trójka · MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO SAMODZIELNEJ PRACY 03.08.2020
Procedury COVID-19
Procedura dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19
Procedura na wypadek podejrzenia choroby COVID-19
Procedura bezpieczeństwa podczas konsultacji przedmiotowych maj/czerwiec 2020 r.

Jak prawidłowo myć ręce?
Jak dezynfekować ręce?
Jak prawidłowo założyć i zdjąć maseczkę
Jak prawidłowo założyć i zdjąć rękawice?
Szkoła
Aktualności
Dyrekcja
Rada Rodziców
Szkolny Rzecznik Praw Ucznia
Samorząd Uczniowski
Pedagog
Biblioteka
Świetlica
Logopeda
Jadalnia - Jadłospis
Pływalnia
Patron Szkoły
Sztandar Szkoły
Historia Szkoły
ZFŚS

HYMN SZKOŁY

Statut szkoły

Galeria FOTO - archiwum

Dobry Start
Stypendium szkolne
Darmowe podręczniki-regulamin
Dowóz uczniów niepełnosprawnych
Oferta najmu
Wzory dokumentów
OWU Inter Risk

Opieka stomatologiczna

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu
danych osobowych

Dla Ucznia
Zebrania i konsultacje 2019/2020
Wolne dni
Dzwonki
Konsultacje dla uczniów
Zajęcia pozalekcyjne
Zajęcia kreatywne
Zajęcia sportowe
Informacje LOP
Szczęśliwy Numerek
Konkursy przedmiotowe 2019/2020
Regulamin konkursów 2019/2020
Wyszukiwarka branżowa
Egzamin ósmoklasisty
WYTYCZNE do egzaminu 2020r.
Informacja o egzaminie 2020r.
Przebieg egzaminu
OFERTA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 2020/2021
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
Rekrutacja elektroniczna

Informacja Kuratorium Oświaty

Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Wykaz konkursów i zawodów – rok szkolny 2019/2020

Aneks do wykazu konkursów i zawodów – rok szkolny 2019/2020

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2020/2021
Osiągnięcia uczniów
Osiągnięcia 2019/2020 cz.2
Osiągnięcia 2018/2019 cz.2
Osiągnięcia 2018/2019 cz.1.2
Osiągnięcia 2018/2019 cz.1
Osiągnięcia 2018/2019 cz.1 oddz. 0-3
Osiągnięcia 2017/2018 cz.2 oddz. 0-3
Osiągnięcia 2017/2018 cz.2
Osiągnięcia 2017/2018 cz.1 oddz. 0-3
Osiągnięcia 2017/2018 cz.1
Osiągnięcia 2016/2017 cz.2
Osiągnięcia 2016/2017 cz.1
Osiągnięcia 2015/2016 cz.2
Osiągnięcia 2015/2016 cz.1

Więcej . .
Koniec języka za przewodnika
Koło Filmowe:
- Film: Halina Poświatowska
- Film: Święto Drzewa

Piotr Gruszka
Przyjacielem naszej Szkoły


Medal PRO MEMORIA


Tytuł Szkoły Odkrywców Talentów

Witamy
na oficjalnej stronie Szkoły Podstawowej nr 48
im. Armii Krajowej w Częstochowie

Zasady podczas Ogłoszenia Stanu Alarmowego w szkole
Zasady zachowania się młodzieży po ogłoszeniu alarmu w szkoleNajczęstszymi przyczynami, dla których może zajść konieczność ogłoszenia alarmu w szkole, to zagrożenia związane z powstaniem pożaru, a także możliwość wystąpienia na terenie szkoły niebezpiecznych substancji chemicznych lub ładunków wybuchowych.

Jednym ze sposobów obrony przed zagrożeniami jest jak najszybsze powiadomienie o grożącym niebezpieczeństwie i natychmiastowe podjęcie działań mających na celu ratowanie zdrowia i życia osób zagrożonych. Najważniejsze zasady, które powinien pamiętać i przestrzegać każdy uczeń z chwilą ogłoszenia alarmu w szkole:


- słuchaj i wykonuj dokładnie polecenia nauczyciela
- bądź opanowany, nie ulegaj panice
- po przerwaniu zajęć udaj się wraz z klasą drogą wskazywaną przez nauczyciela na miejsce zbiórki
- pomagaj osobom słabszym
- bezwzględnie podporządkowuj się osobom funkcyjnym
- nie lekceważ zagrożenia, nawet wówczas, gdy nie zagraża ci bezpośrednio

Znajomość i przestrzeganie powyższych zasad na pewno ułatwi i zwiększy możliwość szybkiego i sprawnego przeprowadzenia ewakuacji, a tym samym uniknięcia nieszczęść związanych z utratą zdrowia lub życia w sytuacji zagrożenia. Ważne jest, aby z zasadami ewakuacji zapoznały się wszystkie osoby przebywające w budynku.
W tym celu należy wcześniej ustalić: - obowiązujące sygnały alarmowe, - terminy ćwiczeń ewakuacyjnych, - wskazać osoby odpowiedzialne za ewakuację.
Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na sprawność ewakuacji jest ustalenie i właściwe oznakowanie dróg ewakuacyjnych, które pomogą w szybkiej ewakuacji i znalezieniu wyjścia na zewnątrz budynku.


Zasady ogólne

Zgodnie z artykułem 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, dyrektor szkoły zapewniając jej ochronę przeciwpożarową zobowiązany jest w szczególności:
przestrzegać przeciwpożarowych instrukcji budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, wyposażyć budynek, obiekt lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwo możliwości ewakuacji, przygotować budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej, ustalić sposoby postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nakłada na dyrektora szkoły obowiązek wykonania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, zwana dalej instrukcją powinna określać: Potencjalne źródła pożaru i drogi jego rozprzestrzeniania się, Zasady możliwości zapobiegania powstaniu pożaru, Zasady zabezpieczenia w podręczny sprzęt gaśniczy obiektów, Zasady postępowania na wypadek powstania pożaru, Zasady prowadzenia ewakuacji, Zasady prowadzenia szkolenia pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej.


Do zapoznania się z instrukcją i przestrzegania jej ustalę zobowiązania są wszyscy pracownicy, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko.
Przyjęcie do wiadomości postanowień instrukcji pracownicy potwierdzają w oświadczeniu własnoręcznym podpisem, które powinno być włączone do akt osobistych pracownika.
Postanowienie instrukcji obowiązują również pracowników firm i przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą lub wykonywających jakiekolwiek prace na terenie obiektu. Umowa o powierzenia praw lub najem obiektów musi zobowiązywać wykonawców (najemców) do przestrzegania ustaleń wynikających z treści instrukcji.

Wykonawcy ponadto zobowiązani są zapoznać z treścią instrukcji swoich pracowników, którzy potwierdzają przyjęcie do wiadomości jej postanowień własnoręcznym podpisem.
Dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona na prawo i obowiązek kontrolować wykonawców (najemców) w zakresie realizacji w/w ustaleń i przestrzegania przez ich pracowników postanowień instrukcji.


Treść instrukcji przeciwpożarowej ogólnej:
Wszystkie organy administracyjne państwowej, jednostki gospodarki uspołecznionej, instrukcje oraz organizacje społeczne i zawodowe, jak również osoby fizyczne i prawne są zobowiązane brać udział w zapobieganiu pożarom i ich zwalczaniu na zasadach określonych w instrukcji.

Pracownik przed przystąpieniem do pracy jest zapoznać się: treścią instrukcji; środkami łączności alarmowej na wypadek pożaru i ich rozmieszczeniem i działaniem z obsługą i działaniem podręcznego sprzętu przeciwpożarowemu, z rozmieszczeniem podręcznego sprzętu pożarniczego i podręcznych środków gaśniczych w terenie.
Zapobieganie pożarom w obiektach oraz na terenie przyległym

Zabronione jest wykonywanie czynności:

Używanie ognia i palenia tytoniu w strefach zagrożonych pożarem,
garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu,
rozgrzewanie za pomocą ognia, smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m. od obiektu przyległego do składowiska lub placyku składowego z materiałami palnymi,
wysypywanie gorącego popiołu i żużlu lub spalanie śmieci i odpadów w miejscu umożliwiającym zapalenie się sąsiednich obiektów lub materiałów palnych,
przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 5 m. od: urządzeń instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą się nagrzewać do temperatury przekraczającej 100 o C
linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV przewodów uziemiających oraz przewodów, instalacji odgromowej użytkowanie elektrycznych urządzeń grzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym stosowanie osłon punktów świetlnych z materiałów palnych,
instalowanie opraw świetlnych oraz osprzętu instalacji elektrycznych bezpośrednio na podłożu palnym składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących celom edukacji ustawiania na schodach, korytarzach i w przejściach jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie, ograniczania dostępu do:
wyjść ewakuacyjnych urządzeń i instalacji przeciwpożarowej, gaśniczej i sterujące takimi instalacjami wyłączników tablic rozdzielczych prądu oraz głównych zaworów gazu. Właściciele, zarządcy lub właściciele budynków z wyjątkiem budynków mieszkalnych, jedno rodzinnych są zobowiązani do: umieszczania w miejscu widocznym wykazu telefonów alarmowych oraz instrukcji przeciwpożarowych, miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych, elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi, lokalizacja przeciwpożarowych wyłączników prądu, głównych zaworów gazu oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo, pomieszczeń, w których występują materiały łatwopalne. Postępowanie w razie pożaru: W razie powstania pożaru, pracownik obowiązany jest zachować spokój i opanowanie, a jednocześnie do szybkiego i zdecydowanego działania, a w szczególności: zaalarmować Państwową Straż Pożarną 998, podporządkować się ściśle zarządzeniom kierownika akcji gaśniczej, wszcząć wewnętrzny alarm pożarowy, przystąpić do gaszenia pożaru za pomocą podręcznych środków gaśniczych zgodnie z obowiązującymi zasadami.


Instrukcja w przypadku pożaru.

W przypadku pożaru należy zaalarmować: straż pożarną dyrektora, właściciela użytkownika.


Przy alarmowaniu telefonicznym należy dokładnie podać:
1. Adres i miejsce pożaru, co jest objęte pożarem, jakie występuje zagrożenie. 2. Swoje nazwisko oraz numer telefonu, z którego dokonujemy zgłoszenia pożaru.
3. Przystąpić do gaszenia pożaru przy użyciu sprzętu znajdującego się w pomieszczeniu.
4. Wyłączyć dopływ gazu, prądu i inne znajdujące się w obiekcie instalacje technologiczne.
5. Wszystkie osoby powinny podporządkować się kierującemu akcją ratowniczo - gaśniczej.
w czasie pożaru należy brać czynny udział w ratowaniu osób i mienia, zachować spokój i nie powodować paniki.
W razie potrzeby alarmować:
Pogotowie ratunkowe 999
Policję 997
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie elektryczne 991
Pogotowie wodociągowe 994

Nieprzestrzeganie w/w zasad spowodować może zastosowanie sankcji karnych przewidzianych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej.
Decyzję o podjęciu ewakuacji podejmuje dyrektor szkoły lub jego zastępca.

Tekst alternatywny
Kontakt
adres:
Szkoła Podstawowa nr 48
ul. Schillera 5
42-224 Częstochowa
Jak dojechać

telefon:
34 322-22-51

e-mail:
sp48@edukacja.czestochowa.pl

www:
www.sp48.net

Jesteśmy medialni
GW - Konkurs pieśni i piosenki patriotycznej
Gala sportu - TV Orion
Dni Patrona - TV Orion
TV Orion - Dbajmy o środowisko
UM - Wymiana uczniowska z Pragą
TV Orion - Dzień otwarty
TV Orion - Koncert Kolęd
TV Orion - Przedstawienie Jasełkowe w SP 48
TV Orion - Dzień Niepodległości w SP 48
Święty Mikołaj dla Kresów
TV Orion - Świętowali śpiewająco
Gazeta Wyborcza - Hymn na 5 mln głosów w polskich szkołach
TV Orion - Wszyscy jesteśmy ratownikami
TV Orion - Na sportowo w SP 48
TV Orion - Festyn Rodzinny
Gazeta Wyborcza - Nowe imię szkoły na Północy
TV Orion - Szkoła zyskała imię
Radio FIAT - SP48 otrzymała imię „Armii Krajowej”
TV Orion 2 tony karmy dla zwierząt
TV Orion Z Ekologią na Ty (od 2.12)
TV Orion 48 wystawiła Jasełka
TV Orion Proszę państwa oto miś
TV Orion Wiedza o bezpieczeństwie
TV Orion W hołdzie honorowym obywatelom
TV Orion Dzień Edukacji Narodowej
TV Orion O dwudziestoleciu w projekcie
TVP Katowice - Aktualności Sportowe (od min 6:35)
TV Orion - Gala Mistrzów Sportu

więcej...

O Częstochowie
Historia Częstochowy
Zabytki Częstochowy
Częstochowa na starej pocztówce
Sportowe Kluby w Częstochowie
Święta obchodzone w Częstochowie:)
Informacje lokalne Gazety Wyborczej
Na stronie
Szukaj na stronie
Mapa strony
Redakcja
Zagrożenia i pierwsza pomoc
Pierwsza pomoc
Rodzaje alarmów
Zagrożenia
Jak postępować podczas zagrożenia
Informacja Zawodowa
Aktualności

Sprawozdanie z działalności
Częstochowskie Targi Szkolne „ZAWODOWIEC 2018”
Doradztwo Zawodowe
Licea Ogólnokształcące w Częstochowie
Technika w Częstochowie
Szkoły zawodowe w Częstochowie
Centrum Informacji Zawodowej
Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl

 
Biuletyn Informacji Publicznej